Elena Olshanskaya: Tutki menneisyyttä – Toimi nyt – Vaikuta tulevaisuuteen

Elena Olshanskaya
EVO@whitecity.com
whitecity.com

 

”Kaupunkimme suurin potentiaali on sen tämänhetkisissä asukkaissa.”

 

Millaiseksi kuvittelet tulevaisuuden kaupungin?

Kaupunki on elävä ja jatkuvassa muutoksessa oleva ympäristö, jossa muutosten luonne määräytyy siellä asuvien ihmisten mukaan. Vilkaisu historiaan riittää selittämään, miksi tämän päivän Moskova on sellainen kuin se on. Voi nähdä, kuinka sodat, tulipalot, muutokset poliittisessa järjestelmässä ja uusien teknologioiden ja materiaalien käyttöönotto ovat vaikuttaneet kaupungin syntyhistoriaan. Yhtä lailla kiinnostavaa on myös seurata, kuinka yleinen mielipide on vaikuttanut kaupungin muuttumiseen ja millainen on ollut hallitsijoiden, politiikan ja julkisen vallan edustajien, suojelusherrojen sekä tavallisten kansalaisten rooli tässä kehityksessä.

Kaupunki heijastaa peilin tavoin asukkaidensa elämää. Kaupunki rakentuu heidän ajatuksiensa, tapojensa, vakaumuksiensa, uskomuksiensa ja toimiensa varaan.

Tämän päivän kaupunki on niiden ihmisten kulttuurinen tila, jotka ovat luoneet sen. Sekä kulttuurin, joka on kasautunut vuosisatojen aikana, että kulttuurin, joka on päivittäisen nopean muutoksen kourissa. Projektissamme esitimme seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka voimme rakentaa tulevaisuuden kaupunkia menettämättä sitä arvokasta historiaa, tietoa ja aineellista kulttuuria, jonka olemme yhdessä perineet ja luoneet?
 • Mikä on tärkeää ja kuka sen määrittelee?
 • Mikä on se toimintatapa, joka vie oikeiden vastausten äärelle?

 

Projektimme tuli olla:

”Territoryof Culture. Street blocks of Volkhonka” (”Kulttuurin reviiri. Volhonkan korttelit”) on Ivan Alexandrovin luomus.

Kokonaisvaltainen – projektin tuli tuoda yhteen eri järjestelmien, instituutioiden ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijatahojen edustajia.

Osallistava – kattava asianosaisten kuuleminen oli ensisijaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että jaettu omistajuus toteutuu sekä päätöksenteon että lopputulosten osalta.

Itsenäinen – projektin tuli perustua tieteellisille alkuperäistutkimuksille, eikä sillä saanut olla kytköksiä poliittisiin puolueisiin, valtiollisiin laitoksiin tai yksityisiin kaupallisiin toimijoihin.

 

 

 

 • Yllä olevaan yksinkertaiseen kaavioon on tiivistetty kahden vuoden intensiivinen työ Volhonkan kaupunginosassa, joka on yksi keskisen Moskovan vanhimmista ja historiallisimmista alueista.
 • Pyysimme kaupunkisuunnittelun eri alojen asiantuntijoita mukaan tekemään kattavaa tutkimusta alueesta.
 • Yli 200 vapaaehtoista osallistui raakadatan keräämiseen. Tästä versoi uusi toimintasuunta projektille – koulutus. Vapaaehtoiset työskentelivät eri alojen asiantuntijoiden vetämissä tiimeissä.
 • Tietoa kerättiin monin eri menetelmin: laskemalla autoja, ihmisiä, puita ja puistonpenkkejä; mittaamalla aikaa, joka kuluu kadun ylittämiseen tai tietyn matkan kulkemiseen pyörätuolilla; tarkkailemalla ihmisten käyttäytymistä; tekemällä haastatteluja ja mielipidekyselyjä; laatimalla miellekarttoja ja monin muin keinoin.

 

Gehl Architects -toimiston ryhmään kuuluvia opiskelijoita. Kenttätutkimusta. Valokuva: Gehl Architects

 

Kaikki kerätty materiaali tallennettiin, käsiteltiin ja analysoitiin.

 • Kolmessa yhteistapaamisessa kukin ryhmä esitteli löydöksensä ja näkemyksensä alueen parantamiseksi ja strategisen suunnitelmansa. Tämän ansiosta kaikki osallistuvat ryhmät saattoivat vielä muokata omia strategioitaan toisten suunnitelmien pohjalta.
 • White City -projektiryhmä ohjasi prosessia.
 • Paikallisia arkkitehtejä pyydettiin neuvonantajiksi sekä auttamaan uusien strategioiden visualisoinnissa.
 • Seuraava vaihe oli arkkitehtuurin museossa järjestetty projektia esittelevä näyttely, jonka puitteissa oli mahdollista kuulla suuren yleisön näkemyksiä. Kaikki yleisöpalaute kerättiin ja otettiin osaksi projektia.
 • Projektin ja etenkin näyttelyn aikaan järjestettiin useita yleisötilaisuuksia – luentoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, katujuhlia ja konsertteja – joiden tavoitteena oli saada näkyvyyttä projektille ja valistaa suurta yleisöä.
 • Julkaisemassamme kirjassa kuvataan koko prosessi ja esitettään yhteenveto tuloksista.

 

Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa päämääränä oli hahmottaa tulevaisuuden kaupunki. Tehtävä oli vaikeahko, mutta äärimmäisen kiinnostava. Oli hienoa ja ilahduttavaa nähdä, kuinka innokkaasti uskomattoman monet ihmiset osallistuivat eri työvaiheisiin ja ‑tapoihin ja kuinka kaikki ymmärsivät, että kaupunkimme tämänhetkiset asukkaat ovat sen suurin voimavara.

Jokainen yksilö on tärkeä, koska jokainen meistä on ainutlaatuinen lanka ikivanhan kaupungin monimutkaisessa kudoksessa, jossa mennyt ja tuleva kietoutuvat toisiinsa.

White City -ryhmän pääarkkitehti Tatjana Tsareva projektin näyttelyssä arkkitehtuurin museossa. Valokuva: White City

Suomennos Katja Tiilikka ja Ville Hyvönen, Viestintätoimisto Kielikuvitus Oy