Markku Markkula: kommentti Turun European Heritage Congressin julistukseen ”Osallistuminen on tärkeä kulttuuriperinnölle”

>> Turun julistus suomeksi

Tänä päivänä lähes kaikki eurooppalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että voidakseen saavuttaa kestävälle kehitykselle ja elinolosuhteiden parantamiselle asetetut tavoitteet Euroopan on uudistuttava. Tähän pääsemiseksi ”tulevaisuuden keksimisen”pitää perustua oppimiseen, viimeisimpään tieteelliseen tietoon ja osaamiseen. Toimiessani Euroopan alueiden komitean puheenjohtajana (2015–2017) pääsin seuraamaan aitiopaikalta, kuinka kulttuuriin ja kulttuuriperintöön liittyvät tapahtumat Euroopassa olivat mukana luomassa uusia tulevaisuuden näköaloja.

Viimeksi kuluneet 60 vuotta ovat tuoneet Euroopalle rauhaa ja hyvinvointia. Historian valossa tällainen kehitys ei ollut ennustettavissa kahden maailmansodan jälkeen tai kylmän sodan epävarmoina vuosina. EU:n tulevaa politiikkaa laadittaessa tulee huomioida menneisyyden opetukset ja tuoda päätöksenteko niin lähelle kansalaisia kuin mahdollista.

Tämän vuoksi on tarpeen rohkaista alhaalta ylöspäin ohjautuvia liikkeitä, joissa kaupungit käynnistävät ja mahdollistavat uusia innovatiivisia, yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavia ratkaisuja. Alueiden komitean ”Pohdintoja Euroopasta”-aloitteen piirissä järjestetään kansalaisille avoimia tilaisuuksia kaikilla unionin alueilla ja annetaan paikallisille ja alueellisille viranomaisille sekä kansalaisille tilaisuus esittää ajatuksiaan ja näkemyksiään tämän päivän ja tulevaisuuden Euroopasta.

Alueiden komitea painottaa kulttuurin ja kulttuuriperinnön keskeisyyttä identiteetin, demokraattisten arvojen ja yhteiskunnallisen ja taloudellisen yhtenäisyyden vahvistamisessa. Toiveeni on saada elää Euroopassa, jossa ihmisillä ei ole ainoastaan kansallista identiteettiä vaan myös paikallisia ja alueellisia identiteettejä sekä eurooppalainen identiteetti.

Europa Nostra sai kunnian muotoilla useita aiheeseen liittyviä keskeisiä viestejä osana Turussa toukokuussa 2017 järjestetyn European Heritage Congress -kulttuuriperintökongressin tuloksia. Monille osallistujille kongressi oli myös ensimmäinen tilaisuus tutustua Suomen kulttuuri- ja luonnonperintöön – sopivasti maamme satavuotisen itsenäisyyden juhlavuonna.

Alueiden komitean viesti on selkeä: kulttuuriperintöön liittyvään tutkimukseen ja historiallisten kohteiden jälleenrakentamiseen tarvitaan merkittävää rahoitusta kansallisista ja EU:n rahoitusohjelmista. Digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla voidaan varmistaa yleisölle mahdollisuus nauttia kulttuuriaarteista sekä auttaa turvaamaan niiden säilyminen tuleville sukupolville. Tässä kontekstissa myös ilmastonmuutoksen vastainen taistelu sekä luonnonmullistuksien ehkäiseminen ovat elintärkeitä kulttuuriperintömme säilymiselle.

 

Markku Markkula
Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja

Suomennos Katja Tiilikka ja Ville Hyvönen, Viestintätoimisto Kielikuvitus Oy