Philip Geoghegan: ENtopia – yhteisöpohjainen malli paikkojen kehittämiseksi

Philip Geoghegan
icon@iolfree.ie
entopiaproject.eu

ENtopia

Pienet paikat, kuten pikkukaupungit, kylät, taajamat, saaret ja muut asutetut alueet voivat haluta parantaa selviämismahdollisuuksiaan ja houkuttavuuttaan ”hyvänä asuinpaikkana”. ENtopia-verkosto tarjoaa:
·      vuorovaikutusta ja yhteistyötä eurooppalaisten yhteisöjen välillä
·      mentorointia ENtopiaan liittymisen alkuvaiheessa
·      myöhemmässä vaiheessa 3–5 vuoteen rajatun ajanjakson kannustusta ja ohjausta tavoitteiden määrittelyyn

 

Euroopan maakunnilla ja suurilla kaupungeilla on tarvittava väestöpohja, jonka ansiosta niillä on suhteellisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kansallisiin ja eurooppalaisiin päätöksentekoelimiin ja saada rahoitusta. Toisaalta monet pienemmät yhteisöt ovat eurooppalaisen ja oman kansallisen kulttuuriperintönsä helmiä. Ne voivat myös toimia innostavina esimerkkeinä tulevaisuuden elämänmuodoille, vaikkei niillä olekaan edellä mainittua väestöpohjaa. Ne eivät kuitenkaan ole vähemmän arvokkaita, etenkään aikana, jolloin on tavallista, että ihmiset unelmoivat utopioista luodessaan samalla ajattelemattoman ja usein vahingollisen tai kestämättömän kehityksen seurauksena liiankin usein dystopioita. Tämä tausta rohkaisi kehittämään ENtopian konseptia vuonna 2010. Konsepti julkistettiin Europa Nostran 50-vuotisjuhlakonferenssissa Ateenassa vuonna 2013, ja ensimmäinen ENtopian Euroopan konferenssi järjestettiin Khioksen saarella maaliskuussa 2014.

ENtopian tavoitteena on edistää keskenään samanmielisten mutta samalla äärimmäisen monimuotoisten paikallisten yhteisöiden verkoston muodostumista. Pääpaino on prosessissa. Erilaisten identiteettien ja olosuhteiden kautta koetut yhteiset kokemukset; Euroopan pienempien paikkojen kulttuuriperintö saa uutta liikkeellepanevaa voimaa laajalla pyrkimysten kentällä toimivistayhteistyökumppaneista. Tällä hetkellä pieni Europa Nostran valtuuston jäsenistä koostuva ohjausryhmä kokoontuu epävirallisesti valtuuston kokouksien yhteydessä. Kaikki Europa Nostran piirissä tapahtuva toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, tosin joissain maissa voi olla mahdollista saada rahoitusta projekteille, tavallisimmin paikallisilta viranomaistahoilta.

Kantavana ajatuksena on auttaa pieniä yhteisöitä kaikkialla Euroopassa ymmärtämään se yhteyksien ja omaleimaisen kulttuurin jakamisen arvo, joka on kuulumisella niiden paikkojen joukkoon, joilla on rikas kulttuuriperintö. Toimintaan voi hakea mukaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kutsuminen osallistumaan ja tähän liittyen kiinnostuksen ilmaisu/rekisteröityminen, jota seuraa yksityiskohtaisempi hakuvaihe. Toiseen vaiheeseen kuuluu toimintasuunnitelman laatiminen määrältään rajattujen, saavutettavissa olevien tavoitteiden pohjalta, tavallisesti paikallisen viranomaistahon tukemana. ENtopia-projektin ”jäsenyydestä” voidaan periä nimellinen korvaus kulujen kattamiseksi. Samoin Europa Nostran tukitiimi voi olla käytettävissä tarjoamaan mentorointia näissä vaiheissa nimellistä korvausta vastaan. Sen sijaan paikan osallistumisesta ENtopiaan ei ensimmäisen vaiheen aikana peritä maksua, mutta projektin edetessä toiseen vaiheeseen on välttämätöntä sopia paikallisesta kannatusmaksusta ENtopialle.

Juhla Sisilian Randazzossa Europa Nostran vierailun aikana. Nuoret esittävät perinnetansseja perinneasuissa. Valokuva: Philip Geoghegan

Pilottiprojektina ENtopialla on verkkosivut osoitteessa entopiaproject.eu ja osallistujia useista maista. Kreikkalainen Elliniki Etairia on myöntänyt rahoitusta apurahojen muodossa verkkosivuston kehittämiseen, ja Irlannin kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja iirinkielisten alueiden ministeriö on rahoittanut myös digitaalisessa muodossa saatavilla olevan ENtopia Manual -oppaan laatimista.

Käytännön tason projektiimme Gortissa, Irlannin Galwayn maakunnassa, kuuluu pilottiprojektina vapaaehtoisryhmien mentorointiprosessi, jota voidaan laajentaa jopa 16 kylään Galwayn maakunnassa. Kaupungissa pidettävien alustuksien ja mentoroinnin kustannukset katetaan maakuntavaltuuston rahoituksella. Suunnitteilla on myös yhteistyö Irlannin kulttuuriperintövaltuuston perustaman ”walled towns network” ‑verkoston 22 kaupungin kanssa, joiden kanssa sovitaan ”jäsenmaksusta” työpajojen ja ENtopiaan liittyvien tapahtumien mahdollistamiseksi.

Europa Nostra kutsuu paikallisyhteisöt osallistumaan ENtopiaan

Europa Nostra kutsuu ENtopian välityksellä yhteisöjä kehittämään kestävyyttään ja houkuttelevuuttaan, luonnollisesti ennen kaikkea niiden omien tarkoitusperien ajamiseksi, mutta myös jakaakseen ja parantaakseen kunkin paikan taloudellista ja sosiaalista potentiaalia työllisyyden ja turismin kehittämiseksi.

Projektin yleisenä tavoitteena on yksinkertaista metodologiaa käyttäen auttaa tuomaan esiin pinnan alla olevaa, näkymättömiin jäävää tai vaikeasti havaittavaa miljöötä, paikan luonnetta, kulttuuriperinnön historiallisia piirteitä, ”urbaania kudosta” ja ei-aineellista kulttuuriperintöä, kuten tapoja, myyttejä, legendoita ja niin edelleen.

ENtopian Our Places Manual -opas tarjoaa kattavan menetelmän, joka sisältää yksinkertaiset työkalut ja varmistaa, että missä tahansa tutkimuksessa tai kartoituksessa esiin nouseva kysymysten kirjo on mahdollista ”sovittaa kehikkoon”. Matriisin ensimmäinen versio kehitettiin yhteistyössä maakuntavaltuuston kanssa Irlannissa Cavanin maakunnassa, jossa työskentelin konsulttina, ja Oulun yliopiston ja University College Dublinin työntekijöistä ja opiskelijoista koostuva ryhmä kenttätestasi sitä kuudessa kylässä.

”Our Places” -matriisi toimii oppaana, jonka avulla voidaan kartoittaa edistymistä alussa ja lopussa tapahtuvan kattavan arvioinnin kautta. Opas on tarkoitettu kuvailevaksi, helposti lähestyttäväksi, kuvitetuksi ohjekirjaksi ei-asiantuntijoiden käyttöön. Sitä on käytetty ENtopian toisen, osallistujien kiinnostuksenilmaisua ja rekisteröitymistä seuraavan vaiheen jäsentämiseen.

Oppaan tarkoituksena on tukea yhteisöä 2–5 vuoden pituisen jakson ajan tavoitteena pitää paikallisyhteisön erilaiset ryhmät mukana toiminnassa ja samalla varmistaa myös paikallisten viranomaisten täysi osallistuminen varsinkin budjetteja laadittaessa.

 

Viestin saaminen perille hakuprosessissa

Opas auttaa tunnistamaan toimijoiden paikassaankohtaamat ydinongelmat tai ‑kysymykset. Tämä informaatio on alla esitetty tiivistetyssä muodossa hakuprosessin tekemiseksi käyttäjäystävällisemmäksi ja jäsennelty tavalla, joka auttaa hakijaa valitsemaan parhaiten sopivat osiot.

Ympäröivä maisema on paikkasi viitekehys

Tässä osassa korostetaan maiseman roolia ja muistutetaan, että maisema asettaa paikan kontekstiinsa, vaikkakin sijainnista riippuen hyvin eri tavoilla. Vihreällä pohjalla oleva teksti tarjoaa historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevia otsikoita muodostaen helposti seurattavan jäsentelyn.

Maisema on usein ilmeinen osa paikkaasi ja mahdollistaa sen asettamisen maisemalliseen yhteyteensä

Tässä osassa käsitellään sitä, miten maisema usein – vaikkakaan ei aina – on paikanläpi tunkeva tekijä, joka kytkee sen muodon koko lailla keskusta ympäröivään maisemaan. Hyvä esimerkki on paikka, joka on rakennettu joen molemmille rannoille, tai sellainen paikka, jossa tulvilta suojautuminen on rajoittanut kaupungin laajenemista ja johtanut siten asukkaiden käytössä (suurimman osan vuotta) olevien viheralueiden muodostumiseen.

Kaupunkeja ja kyliä koskeville tutkimuksille on tyypillistä, että ne on rajattu tarkasti paikan rajojen mukaan, kun taas kehitys ja rakennuttaminen usein ylittävät rajat ulottuen ympäröivään maisemaan. Tässä kontekstissa sekä rajojen sisään että niiden ulkopuolelle jäävän maiseman painottaminen on tietoista ja tarkoituksellista. Kaupunkien ja kylien kehitys perustui usein sijaintiin ja kulkureitteihin, puolustettaviin kohteisiin ja muihin vastaaviin tekijöihin, ja maisemalla oli roolinsa tiiviiden, yhtenäisten paikkojen muodostumisessa. Hallitsemattomaan kasvuun liittyy kyliin ja pikkukaupunkeihin kuuluvan paikan ja maiseman välisen perinteisen suhteen tuhoamisen riski.

Paikan henki – ”Genius Loci”

Tämä osa korostaa niitä tekijöitä, jotka ovat keskeisen tärkeitä paikanolemukselle ja joihin usein viitataan ilmaisuilla ”paikan henki” tai genius loci. Yksinkertaisesti kyse on siitä, että paikkaei muodostu pelkästään rakennuksista, vaan myös pitkäikäisistä kulttuurisista perinteistä, ”aineettomasta kulttuuriperinnöstä”. Pikkukaupunkien ja kylien kehitys on aikojen kuluessa heijastellut niiden sijaintia, ilmastoa ja muita olosuhteita. Kyse on äärettömän monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, joka vaikuttavalla tavalla edustaa kunkin yhteisön kollektiivista muistia.

Avoimet tilat/Aktiviteetit liittyy julkiseen tilaan ja sen ulkoilmassa istuskelua, vapaa-aikaa, tapahtumia ja muistojen syntymistä varten tarjolla oleviin tapaamispaikkoihin. Julkista tilaa erityispiirteineen on jatkuvasti uudistettava, jotta se heijastaisi niin oman aikamme kuin myös menneisyyden arvoja.

Kestävyys: hyvä materiaalinen ympäristö on elintärkeää hyvinvoinnille

Onko ”kestävyys” sanana jo ylikäytetty? Käsite on joka tapauksessa keskeisempi kuin koskaan tänä päivänä, aikana, jolloin joudumme kohtaamaan rajallisten resurssien säästämisen tarpeen. Kyse on myös kestävän taloudellisen perustan ja paikallisuuteen perustuvan hallinnon pohjalta tapahtuvan kulttuuristen arvojen jakamisen ja ”hyvästä asuin- ja elinpaikasta” iloitsemisen ajasta.

Sustainability – an overused word? Yet never more relevant than now, as we cometo terms with how finite resources must be conserved. It is also a time to sharecultural values and celebrate a ‘good place to live in and enjoy’ from a soundeconomic base and locally-based governance.

”Oman paikkanne toimintasuunnitelma”

Tämä on viimeinen askel, jossa edellä kuvatun nopean arvioinnin pohjalta luodaan suunnitelma. Tarkoituksena on tehdä yhteenvedonomainen toimintasuunnitelma noin 3–5 vuodeksi. Rahoitus on aina keskeinen tekijä vakuuttavan suunnitelman luomisessa. Pienet, paikallisen kestävyyden parantamiseen tähtäävät aloitteet voivat kytkeytyä nosteen luomiseen suuremmille projekteille. Luettelossa esitetään teemoja, jotka voisivat olla sopivia ja kustannustehokkaita. Ne ovat kuitenkin vain esimerkkejä mahdollisista toimista, koska jokaisen yhteisön prioriteetit ja kyvyt ovat erilaiset. Luettelo on jaettu osiin, joissa esitellään mahdollisia paikallisia aloitteita sekä ehdotuksia pidemmän tähtäimen toiminnaksi.

1. vaihe
Alustavat vierailut / alustukset / paikallisesti valmistellut kiinnostuksenilmaisut / mentorointiehdotus / lisääminen verkkosivustolle
Preliminary visits / presentations /locally prepared expressions of interest/ desk mentoring submission / websiteinclusion.

2. vaihe
5-kohtaisen kestävyysohjelman aloittaminen / yhteyksien luominen yhteistyökumppaneihin verkoston kautta / resurssien etsiminen kylien auttamiseksi / vahvan käsitteellisen viitekehyksen laatiminen maakunnalle – jokaiselle mukana olevalle kylälle käsitteellinen viitekehyssuunnitelma, joka sisältää selkeät toimintaehdotukset. Kuten tämä esimerkki osoittaa, ei ole olennaista, onko mukana yksi kylä vai useita.

 

Lisää aiheesta

Our Places Manual: issuu.com/europanostra/docs/entopia_manual

entopiaproject.eu

Suomennos Katja Tiilikka ja Ville Hyvönen, Viestintätoimisto Kielikuvitus Oy